શ્રીમદભગવદગીતાશ્રીમદભગવદગીતા

અધ્યાય - 1 
અધ્યાય - 2
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય -
અધ્યાય - 10 
અધ્યાય - 11 
અધ્યાય -12 
અધ્યાય -13 
અધ્યાય - 14 
¬ભાગ - 1
અધ્યાય - 15
¬ભાગ - 1
અધ્યાય - 16 
અધ્યાય - 17 
અધ્યાય - 18
ઉપસંહાર