પ્રેઝેન્ટેશન


 • શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી- Download  
 • રાષ્ટ્રના શીલવંત ઘડવૈયાઓ-- Download 
 • ભારતના રાજ્યોનો પરિચય- Download 
 • પક્ષીઓ-૪ ભાષામા- Download 
 • ભારતના રાજ્યોના પહેરવેશ- Download 
 • ભારતના રાજ્યોના નૃત્યો-ડાન્સ ઓફ ઇન્ડીયા -Download 
 • પ્રસિધ્ધ મહિલાઓ- Download 
 • પ્રાણીઓ ૪ ભાષામા- Download 
 • અક્ષરધામ મંદિર-દિલ્હી- Download 
 • ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીઓ અને તેનુ શાસન- Download 
 • કોમ્યુનિકેશન- Download 
 • ધરતીકંપ-પરિચય- Download 
 • આપણા વ્યવસાયકારો- ૪ ભાષામા- Download 
 • સંગીતના સાધનો- Download 
 • જળ પ્રદુષણ- પરિચય- Download 
 • કચ્છ કી સૈર- પરિચય- Download 
 • મા તે મા- Download 
 • પંચલાઇન ઓફ પ્રોડક્ટ- Download 
 • રાષ્ટ્રપતિ અને રાષ્ટ્રપતિભવન- Download 
 • વ્યાવહારિક શબ્દો-૪ ભાષામા- Download 
 • વ્યસનમુક્તિ- Download
 •